Penshonado op Curacao

Penshonado-regeling Curaçao

Curaçao, sinds 10 oktober 2010 een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederland, kent speciale belastingfaciliteiten voor buitenlandse gepensioneerden, die hun fiscale woonplaats op dit eiland kiezen.

Deze regeling biedt de gepensioneerde Nederlander op Curaçao een speciaal belastingtarief over zijn buitenlandse inkomen. Indien de emigrant aan alle voorwaarden voldoet, zijn alle buitenlandse bronnen van inkomsten zoals pensioen,(behalve het ABP pensioen), AOW-uitkering, dividend en rente voor de inkomstenbelasting belast tegen 10%.

Ik heb 4 ½  jaar als opsporingsambtenaar op Curaçao gewerkt bij de Belastingdienst van Curaçao, team Inlichtingen en Opsporing, en heb met mijn gezin gedurende deze jaren op het prachtige eiland gewoond. Zodoende kan ik u adviseren over het wonen op Curaçao én over de penshonado-regeling.

 

Oude penshonado-regeling

Eind jaren tachtig hebben de Antillen, in navolging van een land als Zwitserland, een speciale fiscale regeling opgezet voor nieuwe immigranten. Deze regeling is bekend geworden onder de naam ‘penshonado-regeling’, een gunstige belastingregeling die er is om vermogende Nederlanders te stimuleren naar de toenmalige Nederlandse Antillen te komen. Dat heeft immers (ook) voordelen voor de lokale economie.

De kern van de oude regeling was dat inkomsten uit buitenlandse bronnen tegen een tarief van 5 procent (exclusief premies) in de inkomstenbelasting werd belast.

Als alternatief kon de penshonado opteren om een forfaitair buitenlands inkomen van 150.00 Nederlands-Antilliaanse guldens (hierna: Nafl.) te laten belasten tegen het reguliere progressieve tarief, ongeacht het daadwerkelijk genoten buitenlandse inkomen.

Personen, die zich reeds vóór 1 januari 1998 in Curaçao hebben gevestigd, kunnen tot op de dag van vandaag nog steeds van de oude regeling gebruikmaken. Het buitenlandse inkomen van deze personen valt op verzoek nog onder de regeling ‘oude stijl’.

 

Nieuwe penshonado-regeling

Per 1 januari 1998 is de oorspronkelijke penshonado-regeling - mede onder druk van Nederland - aangepast. Door deze aanpassingen geniet de penshonado nu ook de voordelen van de verdragsbescherming met Nederland (BRK - Belasting Regeling Koninkrijk), waardoor Nederland geen rechten meer heeft op (bij)heffingen.

Voorwaarde is (en was) dat de aanvrager ten minste 60 maanden voorafgaand aan het jaar waarin de regeling van toepassing wordt, buiten Curaçao woonachtig is geweest.

Voorts moet de aanvrager van rechtswege zijn toegelaten tot Curaçao of een vergunning tot verblijf hebben verkregen en zich hebben laten inschrijven in het bevolkingsregister van Curaçao.

De regeling sluit echter een paar voordelen uit, waar niet-penshonado's wel gebruik van kunnen maken.

Zo is het in beginsel niet mogelijk om aanspraak te maken op persoonlijke en buitengewone lastenaftrek en bestaat er geen recht op basiskorting, alleenverdienerstoeslag, ouderentoeslag en kindertoeslag.

Als doorlopend vereiste mag de aanvrager binnen Curaçao geen dienstbetrekking of zelfstandig beroep vervullen of andere (beperkte) werkzaamheden of diensten verrichten om jaarlijks een beroep op de regeling te kunnen doen.

Deze personen kunnen kiezen voor een tarief van 10% over hun buitenlandse inkomen, zoals pensioen, AOW-uitkering, dividend en rente. Onder buitenlandse bronnen vallen ook de inkomsten uit een offshore-maatschappij, rente uit deposito’s bij de lokale bank en eventuele inkomsten uit verhuur. Het belastbare bedrag wordt op dezelfde wijze berekend als bij niet-penshonado's.

Dit tarief geldt echter niet voor een pensioen van het ABP. Ontvangt men van een Nederlands overheidsorgaan een pensioen in verband met vroegere arbeid, dan moet men hierover belasting betalen in Nederland. Het penshonado tarief van 10% geldt dus niet voor het ABP-pensioen.

Men kan (zoals ook met de oude regeling) ook kiezen om te worden belast voor een vast bedrag van Nafl. 500.000
(ca. € 220.000) naar het normale tarief.

Voor de eigen bevolking kent Curaçao een progressief inkomstenbelastingstelsel met een maximaal tarief van 48,25%. Curaçao kent geen rendementsheffing.

 

Wie mag zich penshonado noemen?

De regeling biedt de gepensioneerde Nederlander op Curaçao een speciaal belastingtarief over zijn buitenlandse inkomen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de penshonado-regeling:

- De penshonado mag gedurende een periode van vijf jaar voorafgaande aan zijn immigratie geen inwoner zijn geweest van Curacao

- De penshonado moet minstens 50 jaar zijn

- Binnen twee maanden na inschrijving in het bevolkingsregister moet de pensionado de lokale belastingdienst op de hoogte stellen van het feit dat hij wenst te worden belast conform de pensionado-regeling

- Binnen een periode van 18 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister moet de pensionado een huis hebben gekocht met een waarde van ten minste Nafl. 450.000 (€ 200.000).

 

Arbeid op Curacao

Een penshonado mag arbeid verrichten op de Antillen, maar uitsluitend voor een maatschappij waarin hij of zij zelf voor minstens 40% participeert. De inkomsten uit deze werkzaamheden zijn belastbaar tegen het normale, lokale tarief. De penshonado riskeert het verlies van zijn penshonado-status als hij arbeid verricht voor een maatschappij waarvan hij minder dan 40% van de aandelen bezit.

 

M-biljet Nederland
Wanneer u in de loop van het jaar emigreert naar Curaçao, dan kunt u in Nederland over dat jaar geen elektronische aangifte doen. U moet dan aangifte doen met een M-biljet. Dat M-biljet zal naar uw woonadres op Curacao of naar uw postadres in Nederland worden toegestuurd. Als u geen M-biljet van de Belastingdienst heeft ontvangen en u wilt aangifte doen, dan kunt u een M-biljet aanvragen.


Premie AOV/AWW en AVBZ
Behalve 10% inkomstenbelasting bent u op Curaçao, afhankelijk van uw leeftijd, over uw inkomen c.q. pensioen premie AOV (Algemene Ouderdomsverzekering), premie AWW (Algemene Weduwen- en Wezenverzekering) en premie AVBZ  (Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten) verschuldigd.

AOV/AWW

Alle personen die op Curaçao wonen en die de leeftijd van 15 jaar doch niet die van 65 jaar hebben bereikt, zijn voor de AOV (Algemene Ouderdomsverzekering) en de AWW (Algemene Weduwen- en Wezenverzekering) verzekerd.

Over uw wereldinkomen c.q. pensioen bent u op Curacao tot de leeftijd van 65 jaar premie verschuldigd. Deze gezamenlijke premie AOV/AWW bedraagt 16%. Het maximum inkomen, waarover premie wordt geheven, bedraagt in 2015 ANG 100.000 en daarboven 1%.

AVBZ

Alle personen die op Curaçao wonen en die de leeftijd van 15 jaar (geen maximale leeftijdsgrens) hebben bereikt, zijn voor de AVBZ  (Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten) verzekerd.

De AVBZ is een volksverzekering die in hoofdlijnen aanspraak geeft op een tegemoetkoming in de kosten van medische behandeling en verpleging van chronische zieken.


Het maximum inkomen, waarover premie AVBZ wordt geheven, bedraagt in 2015 ANG 456.643. Maximaal is dus 2% van ANG 456.643 premie verschuldigd.

 

Landsverordening inkomstenbelasting

Per 1 januari 1998 zijn de gewijzigde artikelen 23B t/m 23E Landverordening Inkomstenbelasting in werking getreden die de voorwaarden voor de nieuwe penshonado-regeling bevatten.

Zoals hierboven al werd aangegeven is het verlaagde tarief, danwel de keuze voor een forfaitair inkomen, slechts van toepassing op buitenlandse inkomsten.

Binnenlandse inkomsten worden op een reguliere manier in de heffing van inkomstenbelasting betrokken.

Onder buitenlandse inkomsten wordt verstaan:

- de opbrengst van bestaande of vroegere dienst betrekking of van overige werkzaamheden uitgeoefend buiten Curaçao. Een uitzondering wordt gemaakt voor de opbrengst van een bestaande dienstbetrekking als bestuurder of commissaris van een lichaam dat feitelijk of statutair in Curaçao gevestigd is. Hiermee wordt de opbrengst van de betreffende functies naar het normale tarief belast, ook als de werkzaamheden in het buitenland  worden verricht. Onder opbrengst van vroegere dienstbetrekking wordt mede verstaan de opbrengst uit een recht op periodieke uitkeringen, die ter zake van een vroegere dienstbetrekking aan de belastingplichtige is toegekend, mits dit hoofdzakelijk buiten Curaçao is opgebouwd;

- de opbrengst van een onderneming, die buiten Curaçao wordt gedreven;

- de opbrengst van buiten Curaçao gelegen onroerende goederen of daarop gevestigde rechten;

- de opbrengst van alle banktegoeden en overige schuldvorderingen (ook die in Curaçao), met uitzondering van:
a. schuldvorderingen, verzekerd met hypotheek, gevestigd op in
Curaçao gelegen onroerende zaken;
b. schuldvorderingen, niet zijnde banktegoeden, ten laste van een natuurlijke of rechtspersoon die woonachtig of statutair dan wel feitelijk gevestigd is in
Curaçao;

- de opbrengst van een recht op een aandeel in de winst, anders dan als aandeelhouder, van een niet in Curacao uitgeoefend bedrijf;

- de opbrengst van aandelen in, of winstbewijzen ten laste van een buitenlandse vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld;

- het voordeel uit vervreemding van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen in of winstbewijzen van een buitenlandse vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;

- de opbrengst van rechten op periodieke uitkeringen ten laste van een natuurlijke of rechtspersoon die niet woonachtig of gevestigd is in Curaçao;

- kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering die wordt betaald ten laste van een natuurlijke of rechtspersoon die niet woonachtig of gevestigd is in Curacao. Van een buitenlandse vennootschap is sprake indien de vennootschap niet feitelijk of statutair in Curaçao gevestigd is.

 

Schenkings- en successiebelasting

Naast een aantrekkelijk inkomstenbelastingsysteem heeft het wonen op Curaçao ook voordelen voor de schenkings- en successiebelasting. De Belastingregeling voor het Koninkrijk bepaalt dat Nederland geen schenkings- en successierechten meer mag heffen als de penshonado langer dan één jaar inwoner is geweest van Curaçao.

In internationale verdragen is die verjaringstermijn doorgaans tien jaar. Het tarief over schenkingen en erfenissen tussen ouders en kinderen of verdere afstammelingen bedraagt minimaal 2% en maximaal 6%. Van belang is dat de schenker of erflater inwoner van Curaçao is, die minstens een jaar op Curaçao heeft gewoond.

 

Nederlandse zorgverzekering
Wanneer u verhuist naar Curaçao dan vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Curaçao is geen verdragsland van het CVZ. U bent dus over uw inkomen c.q. pensioen geen premie zorgverzekering verschuldigd.  U kunt het beste in Nederland een buitenlandpolis met werelddekking afsluiten bij CZ of ONVZ. De premie is hoog, ca. € 600 per maand voor twee personen.

 

Werkzaamheden FOBA inzake emigratie

Werkzaamheden van FOBA , in samenwerking met Dos Mundos Curaçao, voor emigratie naar Curaçao (inclusief de aanvragen voor eventuele gezinsleden).

 

1. U krijgt van Dos Mundos een lijst toegestuurd met het verzoek bepaalde documenten op te vragen in Nederland, welke documenten noodzakelijk zijn voor de aanvraag van de ‘verklaring van rechtswege'. Een verklaring van rechtswege is een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd voor Nederlanders.

2. Uw aanvraag wordt ingediend bij de overheid te Curaçao (immigratie)

3. Uw aanvraag, wanneer deze is geaccordeerd, wordt opgehaald bij de immigratie te Curaçao

4. U en uw eventuele gezinsleden worden ingeschreven in het bevolkingsregister te Curaçao

5. Een invoerboedel verklaring wordt voor u aangevraagd en opgehaald voor het inklaren van uw verhuisboedel.

 

Wij hebben ook, na de indiening van de aanvraag voor de verklaring van rechtswege, uw originele ziektekostenverzekeringspolis nodig, geldig tot minstens 1 januari 2016 en geldig met werelddekking (geen reisverzekering).

Deze polis is nodig voor het ophalen van de verklaring van rechtswege. U dient namelijk verzekerd te zijn voor de medische kosten gemaakt op het eiland.

Indien u of uw echtgenoot in enig jaar inkomsten geniet uit een lokale dienstbetrekking of lokale werkzaamheden of diensten dan wel het uitoefenen van een bedrijf vervalt voor dat jaar uw recht op toepassing van de penshonado-regeling (behalve ingeval van de hierna genoemde uitzonderingen).

Het normale progressieve tarief wordt dan van toepassing zowel op uw inkomen uit binnenlandse als uit buitenlandse bronnen.

Let op:

Als u gedurende twee achtereenvolgende jaren dergelijke inkomsten geniet, vervalt voor u het recht op toepassing van de penshonado-regeling permanent. U kunt dan in volgende jaren hier niet langer gebruik van maken.

De uitzonderingen op het werkverbod zijn:

1. U een arbeidsverhouding heeft met een lokaal gevestigde vennootschap waarin de u voor ten minste 40% van het nominaal gestorte kapitaal middellijk of onmiddellijk aandeelhouder bent;

2. U commissaris bent van een op Curaçao gevestigde vennootschap.

Let op:

De inkomsten uit deze dienstbetrekking of als commissaris wordt wel belast tegen het reguliere tarief en niet tegen het penshonado-tarief.

 

Wijziging BRK

 

Curaçao en Nederland hebben in 2013 een nieuwe BRK ondertekend. Deze nieuwe regeling zal naar verwachting 1 januari 2016 in werking treden. Op basis daarvan zal Nederland ten aanzien van wie na die datum naar Curaçao emigreert, ook na emigratie nog 15% mogen heffen over particulier pensioen en zal Nederland nog successie/schenkingrecht mogen heffen tot vijf jaar na emigratie.

 

Werkzaamheden FOBA inzake de Belastingdienst Nederland en Curacao

1. De Nederlandse Belastingdienst zal u na enige tijd een vragenlijst “Opgaaf informatie emigratie” toesturen. Met de vragenlijst bepaalt de Belastingdienst in hoeverre er sprake is van een (fiscale) emigratie naar het buitenland, met als gevolg einde fiscaal inwoner schap van Nederland. Dit formulier kan door mij als uw gemachtigde worden ingevuld.

2. Na afloop van het jaar van vertrek ontvangt u (op uw postadres in Nederland) een aangifte IB (M-aangifte).

3. Door FOBA zal voor u de penshonado-status bij de Inspectie der directe belastingen te Curaçao worden verzorgd.

4. Tevens zal door FOBA de eerste aangifte inkomstenbelasting op Curaçao worden ingevuld en verstuurd.

Tekstvak:  Financieel OnderzoeksBureau Apeldoorn